Obecně závazná vyhláška obce 1/2011 - odpad

OBEC Bukovec
Obecně závazná vyhláška
obce Bukovec

č. 01/2011,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovec
Zastupitelstvo obce Bukovec se na svém zasedání dne 29.03.2011 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bukovec, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na návsi obce Bukovec
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva-modrá,
b) nápojové kartony, barva -žlutá ,
c) sklo, barva -zelená,
d) plasty, PET lahve, barva -žlutá

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován 2x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který
je umístěn v městě Holýšov.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2xročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.
3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v městě Holýšov

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby-popelnice-určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner,který bude přivezen a odvezen za úplatku.Objednávky přijímá obec Bukovec.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.1/2002, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.05.201

Přílohy