Zastupitelstvo

                                                                  Zápis

                     z 13. Zasedání zastupitelstva obce Bukovec

                                          ze dne 25. 9. 2012

 

Přítomni: Švajková Libuše, Nováková Marie, Kovalčíková Dana, Hosnedlová Petra ,Bromová Petra, Petr Vachtl /omluvil se a oznámil pozdní příchod o 15 min./

 

Program:

1/zahájení

2/schválení programu

3/ověřovatelé zápisu

4/návrh schválení nájemní smlouvy s pozemkovým fondem

5/schválení prodeje pozemků Corida

6/schválení předání ÚPD

7/rozpočtové opatření č. 2

8/příkaz k provedení inventarizace

9/schválení dotace na opravu místní komunikace

10/prodloužení  nájemní smlouvy s p. Václavem

11/diskuze

12/závěr

 

K bodu 1/

Zahájení provedla starostka obce v 19.05 hod .Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a v souladu s § 92 odst.1 zákona o obcích, v platném znění. Informace podle §93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7dní,a to od 18. 9. 2012 -25. 9. 2012.Součastně byla informace zveřejněna na elektronické desce. Starostka dále konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO, a tímto je zastupitelstvo usnášení schopné/dle § 92 odst. 3 zákona o obcích/.

 

K bodu 2/

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a podala návrh na doplnění programu o bod č. 9) a 10) – viz program.

      hlasování:             pro   5                    proti   0                    zdržel se  0

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu s doplněním o bod č.9 a 10.

 

K bodu 3/

V 19.10 hod. se dostavil zastupitel Petr Vachtl. Ověřovatelem zápisu byli jmenováni: Bromová Petra, Vachtl Petr

     hlasování:             pro   6                     proti   0                    zdržel se   0

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Bromovou Petru a Vachtla Petra.

 

K bodu 4/

Návrh starostky obce na uzavření nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem Domažlice na pozemek 7/4  o výměře 632m2, vedený jako ostatní plocha. Nájemné bylo stanoveno na 316,-Kč ročně. Zároveň byl podán návrh na uzavření Dohody č. 42N12/30 o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti – uvedeného pozemku.

      hlasování:             pro   6                     proti   0                    zdržel se    0

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu s pozemkovým fondem Domažlice na pozemek 7/4  o výměře 632m2, vedený jako ostatní plocha za 316,- Kč ročně a Dohodu č. 42N12/30 o zaplacení úhrady za užívání pozemku.

 

 K bodu 5/

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej pozemků v oblasti Corida oddělen z p.č. 1278 panu ****** pozemek s parcelním číslem 1278/30 o výměře 485 m2 a panu ****** pozemek p .č. 1278/29 o výměře 485 m2 za cenu 30,-Kč za m2.

      hlasování:             pro   6                     proti   0                    zdržel se  0

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v oblasti Corida panu****** p. č. 1278/30 o výměře 485 m2 a panu ****** p .č. 1278/29 o výměře 485 m2 za cenu 30,-Kč za m2. Veškeré náklady spojené s prodejem platí strana kupující.

 

K bodu 6/

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem předkládají zastupitelstvu obce Bukovec projednané a upravené zadání ke schválení dle § 47 odst. 4 stavebního zákona. Na základě schválení zadání úp zastupitelstvem a předání usnesení o chválení zadání, pořizovatel pořídí pro obec Bukovec zpracování návrhu územního plánu.

  hlasování:             pro   6                     proti   0                    zdržel se  0

 

Usnesení: Dle § 47 odst. 4 stavebního zákona zastupitelstvo obce schvaluje projednané a upravené zadání úp, na základě něj pořizovatel pořídí pro obec Bukovec zpracování návrhu územního plánu.

 

K bodu 7/

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 2 – viz příloha k zápisu č.1. 

      hlasování:             pro   6                     proti   0                    zdržel se  0

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2 – viz příloha č.1.

K bodu 8/

Starostka obce dala příkaz k provedení inventarizace ke dni 31.12. 2012.

      hlasování:             pro   6                     proti   0                    zdržel se 0

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příkaz k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2012.

 

K bodu 9/

Zastupitelstvo obce projednalo přidělení dotace na opravu místní komunikace z programu PSOV ve výši 260 000,-Kč.

      hlasování:             pro   6                     proti   0                    zdržel se  0

 

Usnesení: Zastupitelstvo přijímá přidělené dotace na opravu místní komunikace z programu PSOV ve výši 260 000,-Kč.

 

K bodu 10/

Zastupitelstvo obce projednalo prodloužení nájemní smlouvy na byt v místní škole pronajímané manželům ******. Schválilo prodloužení nájemní smlouvy na rok počínaje dnem 1. 11. 2012 a  se změnou pronajímatele na ******.

      hlasování:             pro   6                     proti   0                    zdržel se   0

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu jména pronajímatele na ****** a prodlužuje smlouvu na rok od 1. 11. 2012

 

K bodu 11/

Proběhla krátká diskuze.

Zastupitelstvo obce projednalo stížnost k pokácení stromů v oblasti Corida a rozhodlo napsat  výstražný dopis paní ****** ke nedovolenému kácení stromů.                        

      hlasování:             pro   4                     proti   0                    zdržel se   2

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání dopisu paní ****** v oblasti Corida k nedovolenému kácení stromů.

 

Zastupitelstvo obce projednalo vyjádření k záměru prodeje a žádost pana ****** o prodej zdravotního střediska. Vyjádření bude zasláno po zapsání objektu na listu vlastnictví.

 

K bodu 12/

Zasedání Zastupitelstva obce Bukovec bylo ukončeno ve 20:00 hod

 

 

Zapsáno: 2. 10. 2012

Zapsala: Petra Hosnedlová

 

Ověřovatelé zápisu:  Vachtl Petr           ........................................

 

                                   Bromová Petra     ........................................

 

 

 

 

 

                                                                                                        ........................................

                                                                                                            Libuše Švajková