Návrh rozpočtu 2012

                                            Návrh rozpočtu na rok 2012
                                                     obce Bukovec
             
Příjmy          
     par. polož. text rozpočet      
   1111 Daň příjmů FO ze závislé činnosti

190 000

     
  1112 Daň z příjmů ze SVČ 8 000      
  1113 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 20 000      
  1121 Daň z příjmů právnických osob 190 000      
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 140 000      
  1211 Daň z přidané hodnoty 450 000      
  1334 Poplatek za odnětí půdy 23 000      
  1337 Poplatek za svoz kom. odpadu 42 000      
  1341 Poplatek ze psů 2 500      
  1361 Správní poplatky 200      
  1511 Daň z nemovitosti 200 000      
  4112 Příspěvek na výkon státní správy 60 100      
1032 2111 Správa lesa - těžba 190 000      
  2131 Správa lesa - honitba 1 400      
2142 2132 Příjmy z pronájmu pohostinství 13 200      
2142   Pitná voda 1 000      
3612   Příjmy z pronájmu bytu 3 600      
3632 2111 Příjmy z hrobových míst 2 000      
3639   Komunální služby a územní rozvoj 100 000      
3723 2324 Příjmy za tříděný odpad 8 000      
6171   Činnost místní správy 500      
6310 2141 Příjmy z úroků 15 000      
    Celkem 1 660 500      
             
             
             
Výdaje          
par. polož. text                                                                                                           rozpočet      
1031   Pěstební činnost 102 000      
1032   Těžební činnost 80 000      
1036   Správa v lesním hospodářství  50 000      
2142   Ubytování a stravování - pohostinství 10 000      
2212   Silnice 212 933      
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 20 000      
2221 5193 Dopravní obslužnost 1 960      
2310   Pitná voda 60 000      
2321   Odvádění a číštění odpadních vod 5 000      
3111   Přeškolní zařízení  15 000      
3113   Školní zařízení  35 000      
3314   Činnost knihovnická 3 600      
3326   Kostel 40 000      
3399   Ostatní záležitosti kultury 15 000      
3419   Ostatní tělovýchovná jednota 20 000      
3511   Zdravotní středisko 16 000      
3631   Veřejné osvětlení 50 000      
3635   Územní plánování 80 000      
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000      
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 65 000      
3723   Sběr a svoz tříděných odpadů 14 000      
3745   Péče o veřejnou zeleň 120 000      
5512   Požární ochrana 15 000      
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 114 000      
  5021           - dohody 1 000      
  5019           - refunda 6 000      
  5032           - zdravotní pojištění 11 000      
  5162           - tel. Služby 25 000      
  5173           - cestovné  3 000      
  5176           - školení,konference 2 540      
6171 5021 Správa -DPP,úklid,účetní 88 000      
  5137            - drobný dlouhodobý maj. 20 000      
  5154            - elektrická energie 60 000      
  5162            - internet, pevná linka 12 000      
  5169            - ostatní služby 70 000      
              -  ostatní,tisk,poštovné,sbírky 50 000      
6310 5163 Bankovní poplatky 7 000      
6399   Ostatní finanční operace - daně 150 000      
6402   Vratka dotace na sčítání lidu 467      
    Celkem 1 660 500      
             
Rozpočet je zpracován jako vyrovnaný.        
             
             
Zveřejněn na úřední desce dne: 31. 1. 2012   Sejmuto z úřední desky dne:
             
Zveřejněn v eleketronické podobě dne: 31. 1. 2012   Sejmuto z elektr. ÚD dne :